Een close-up van advocaat Natalie Van Dyck die aan een bureau zit met cliënten

1. Algemeen.

Onze Advocaten werken samen als CASTOR ADVOCATEN, een groepering van Advocaten. Zij zijn aangesloten bij de Balie te Antwerpen en dragen de in België verleende beroepstitel van Advocaat. Zij verstrekken hun diensten, hetzij als VERVAEKE & CO BV, hetzij als ANTONISSEN ADVOCATEN BV onder deze gemeenschappelijke Algemene Voorwaarden, die deel uitmaken van de contractuele relatie tussen de Cliënt en zijn Advocaat. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden dienen afzonderlijk en schriftelijk worden vastgelegd.

2. Geleverde Diensten.

De Cliënt kan op een Advocaat beroep doen voor de volgende diensten: juridisch advies, bijstand en vertegenwoordiging in buitengerechtelijke betwistingen en rechtsgedingen, onderhandeling, bemiddeling en conflictbegeleiding met betrekking tot de materies behandeld door het Advocatenkantoor.

3. Overeenkomst.

Cliënt en Advocaat specifiëren de aard en de omvang van de diensten of opdrachten in een overeenkomst. Deze overeenkomst bepaalt ook welke Advocaat binnen het Advocatenkantoor tegenover de cliënt verantwoordelijk is voor de behandeling van het dossier.

4. Interne Taakverdeling.

De verantwoordelijke Advocaat mag binnen het Advocatenkantoor voor de uitvoering van zijn opdracht beroep doen of en zich laten vervangen door andere Advocaten binnen het kantoor, zonder voorafgaande goedkeuring van de Cliënt. Hij zal zo veel mogelijk rekening houden met de wensen van de Cliënt en met de voorkeurmateries van de Advocaten van het kantoor.

5. Beroep op Derden.

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, kan de verantwoordelijke Advocaat zonder voorafgaand akkoord van de cliënt, vrij bepalen om voor de uitvoering van de opdracht beroep te doen op andere Advocaten die geen deel uitmaken van het Advocatenkantoor, op gerechtsdeurwaarders en vertalers. Andere derden zoals notarissen, deskundigen of accountants, kunnen pas tussenkomen in overleg met de Cliënt. De Cliënt wordt in al deze gevallen geacht rechtstreeks met de derden te hebben gecontracteerd en zal hun tussenkomsten voor zijn dossier rechtstreeks aan deze derden vergoeden, of aan het Advocatenkantoor terugbetalen indien het kantoor die kosten aan derden heeft voorgeschoten.

6. Informatieplichten.

De Advocaten informeren de Cliënt nauwkeurig over de uitvoering van de opdracht en het verloop van het dossier. De Advocaat geeft de cliënt toegang tot de belangrijkste briefwisseling en/of procedurestukken die de zaak betreffen. De Cliënt verbindt zich ertoe tijdens de gehele duur van de opdracht, zowel op eigen initiatief als op verzoek van het Advocatenkantoor, de nodige of nuttige informatie, gegevens en documenten over te maken. De Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van deze mededelingen en hun inhoud. De Cliënt is verplicht met een fotokopie van zijn identiteitsbewijs zijn volledige identiteit of met stavende documenten de identiteit van zijn onderneming en haar uiteindelijke begunstigden te staven. De Cliënt zal de Advocaat onverwijld in kennis stellen van alle voor het dossier belangrijke notificaties, betekeningen, mededelingen, akten, procedurehandelingen, etc. die een verband kunnen hebben met een termijn, procedurevoorschrift, bewijs, adreswijzigingen en contactcoördinaten.

7. Communicatie.

De Cliënt zal de voor hem bestemde communicaties uitgaande van het Advocatenkantoor ontvangen op het door hem opgegeven e-mailadres, of op het door hem opgegeven postadres. De cliënt verbindt zich ertoe spontaan de wijzigingen van zijn adressen onverwijld door te geven en is hiervoor verantwoordelijk. De Cliënt staat in voor het nemen van maatregelen om zijn computers of systemen te beschermen en te vrijwaren tegen virussen, defecten of beschadiging. De Advocaten zijn niet aansprakelijk voor last of schade ingevolge het al of niet ontvangen en al of niet gebruiken van elektronische communicaties. De communicaties in de relatie tussen Advocaat en Cliënt hebben in de regel een vertrouwelijk karakter. De Cliënt verbindt zich ertoe dit vertrouwelijk karakter te bewaren en de communicatie met het Advocatenkantoor niet aan derden ter kennis te brengen.

8. Beroepsgeheim en Persoonlijke Gegevens.

De Advocaten en de personeelsleden zijn gebonden door het beroepsgeheim, zodat de informatie die de Cliënt toevertrouwt vertrouwelijk is en niet openbaar gemaakt zal worden, tenzij dit noodzakelijk is voor de verdediging van de belangen van de Cliënt of door de overheid wordt opgelegd. Met betrekking tot de persoonsgegevens die de Cliënt aan de Advocaat verstrekt, is een afzonderlijke en specifieke regeling betreffende de informatie en verwerking van persoonsgegevens vastgelegd, die verwijst naar de rechten van de Cliënt ingevolge de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

9. Derdengelden.

De Advocaat ontvangt de bedragen bestemd voor de Cliënt of voor derden op een afzonderlijke derdenrekening en rekent deze binnen de kortst mogelijke tijd af, verwittigt de Cliënt van de ontvangst van de bedragen en brengt hem op de hoogte van de bestemming die eraan wordt gegeven. Het Advocatenkantoor mag op de voor de Cliënt bestemde bedragen sommen inhouden tot dekking van de openstaande voorschotten of ereloonstaten en informeert de Cliënt hierover. Deze bepaling doet geen afbreuk aan het recht van de Cliënt om ereloonstaten te betwisten en betaling van ingehouden bedragen te vorderen. Bedragen waaraan niet meteen een bestemming kan worden gegeven, worden door het Advocatenkantoor in de regel op een rubriekrekening geplaatst.

10. Beroepsaansprakelijkheid en Verzekering.

Het Advocatenkantoor levert inspanningen om het door de Cliënt beoogde resultaat te behalen, maar kan dit resultaat niet waarborgen. Bij toerekenbare tekortkoming of beroepsfouten kan de Cliënt de verantwoordelijke Advocaat aanspreken. Het Advocatenkantoor of de opdrachthoudende Advocaat kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de keuze van ingeschakelde derden, voor de door derden begane fouten of nalatigheden, ook niet als deze derden door het Advocatenkantoor zijn betaald. De Advocaten zijn verzekerd voor hun beroepsaansprakelijkheid tot een grensbedrag van € 2.500.000 per schadegeval (met uitzondering voor zaken m.b.t. de Verenigde Staten en Canada) bij de Verzekeringsmaatschappij AMLIN EUROPE, met zetel te 1210 Brussel, Koning Albert-II-laan 9 – polis LXX 034899. Het attest van de verzekering van de Advocaat is op eenvoudig verzoek ter beschikking. Ieder beroep op de verzekering moet binnen het jaar na kennisname van de feiten waarop de aanspraak steunt, of nadat zij hadden moeten bekend zijn, geldend worden gemaakt. Deze basisdekking bestaat niet voor de Verenigde Staten en Canada.

Is voor de behandeling van een zaak een bijzondere of hogere verzekering wenselijk mits het betalen van een bijkomende premie, dan informeert de Advocaat de Cliënt desbetreffend. Wenst de Cliënt dan geen bijkomende verzekering, dan aanvaardt hij dat de vergoeding van de schade die hij kan lijden tengevolge van een beroepsfout, wordt beperkt tot het grensbedrag van de hierboven vermelde basisverzekering. Als de Cliënt zelf een bijkomende verzekering van de aansprakelijkheid van de Advocaat nodig vindt, moet hij zelf het initiatief nemen om daarvoor een aanvullende verzekeringspolis af te sluiten.

11. Beëindiging van de overeenkomst.

De Cliënt kan steeds de opdracht van de Advocaat beëindigen of onderbreken door schriftelijke mededeling aan de verantwoordelijke Advocaat. De Advocaat maakt in dat geval de eindafrekening tot aan de beëindiging van de opdracht over aan de Cliënt. Het Advocatenkantoor kan geen schadevergoeding wegens de beëindiging van de opdracht vragen, tenzij ingeval van voortijdige beëindiging van een abonnement. Het Advocatenkantoor maakt aan de Cliënt of aan de aangeduide opvolger op eerste verzoek de dossierstukken over. Het Advocatenkantoor kan steeds de opdracht beëindigen door de Cliënt schriftelijk te verwittigen. Voor de bepaling van het ogenblik waarop de prestaties worden gestaakt, houdt het Advocatenkantoor rekening met de mogelijkheden van de Cliënt om bijstand te bekomen van een andere Advocaat.

12. Vergoeding van de Advocaat – Algemeen.

De Advocaten vragen een geldelijke vergoeding die bestaat enerzijds uit een vergoeding voor het leveren van hun eigenlijke prestaties zelf, anderzijds uit vergoeding voor de algemene kosten en van de specifieke uitgaven. Het Advocatenkantoor gebruikt zeven berekeningswijzen voor het aanrekenen van het ereloon, nl. (1)een forfaitaire vergoeding voor prestaties per uur, te verhogen met de kosten en uitgaven; (2)een forfaitaire vergoeding voor prestaties per uur inbegrepen de kosten; (3)een vergoeding voor prestaties naargelang de waarde van de zaak, t.t.z. een percentage op de in geld bepaalbare waarde van de zaak; (4)een vergoeding voor de prestaties naargelang de waarde van de zaak met als minimum een forfaitaire vergoeding voor prestaties per uur; (5)een forfaitair overeengekomen vast bedrag; (6)een abonnement; (7)een succesfee, nl. een af te spreken procentuele of globale verhoging van het uurtarief of percentagetarief ingeval van gunstige afloop van de zaak. De vergoeding van de Advocaat wordt aangerekend in afrekeningen en facturen. Indien niet anders en schriftelijk overeengekomen, wordt automatisch het uurtarief voor de vergoeding der prestaties, verhoogd met de administratiekosten (formule 1) toegepast. Alle vergoedingen voor prestaties en algemene kosten worden verhoogd met de verschuldigde BTW.

13. Vergoeding van de prestaties of ereloon aan uurtarief.

De Advocaat houdt de aanrekenbare gepresteerde uren en de specificatie van de aard van de prestaties nauwkeurig en waarheidsgetrouw per dossier of zaak bij door registratie van de prestaties op timesheets of prestatieoverzichten. Deze uurprestatieoverzichten zijn bewijskrachtig en bindend voor de Cliënt. Aanrekenbaar zijn de uren die door de Advocaat als gepresteerd worden geregistreerd voor een bepaald dossier of zaak. Op basis van die overzichten stelt de Advocaat zijn ereloon in rekening aan de Cliënt. De niet-aanwijsbare uren, die niettemin door de Advocaat worden gepresteerd om aan de Cliënt diensten te kunnen leveren (vb. m.b.t. de organisatie van het kantoor, boekhouding, bijscholing, etc.) en die evenzeer nodig zijn om zijn opdracht te kunnen uitvoeren, zijn forfaitair inbegrepen in het overeengekomen uurloon voor de aanwijsbare uren.

Tenzij anders overeengekomen, wordt het ereloon voor de aanwijsbare uren volgens timesheet, algemene kosten en specifieke uitgaven niet inbegrepen, aangerekend aan een tarief van € 200,00 per uur (formule 1). Het ereloon voor de aanwijsbare uren volgens timesheet, algemene kosten inbegrepen, bedraagt € 250,00 per uur (formule 2). Voor verplaatsingen en wachttijden bedraagt het ereloon € 50,00 per uur. Deze uurforfaits kunnen jaarlijks door de Advocaten worden geactualiseerd. Afwijkingen van het algemeen toe te passen tarief worden overeengekomen wegens de financiële draagkracht van de Cliënt, wegens een toepassing die aanleiding zou kunnen geven tot een onbillijke begroting van het ereloon, wegens de spoedeisendheid of het belangvol karakter van de zaak, wegens de moeilijkheidsgraad, op grond van gunstig resultaat, wegens de ervaring van de behandelende Advocaat of zijn onderlegdheid, zijn bijzondere kennis of specialisatie in de materie. Die afwijkingen worden vooraf schriftelijk door de partijen vastgelegd. De bedragen van het uurtarief worden verhoogd met de verschuldigde BTW.

14. Vergoeding van de prestaties bij percentage op de waarde van de zaak.

Voor in geld waardeerbare zaken kunnen Cliënt en de Advocaat de voorkeur geven aan een bepaling van het ereloon op een percentage van de waarde van de zaak. Tenzij anders overeengekomen, is de waarde van de zaak gelijk aan het totaal brutobedrag van de hoofdsom en de intresten van elke vordering die voorwerp is van de zaak of het dossier, zowel hoofdeis, als tegeneis, als tussenkomst, onverschillig of de Cliënt eiser, verweerder, tussenkomende partij is, of in verscheidene hoedanigheden optreedt. Het ereloon wordt vastgesteld per aanleg en per schijf van de waarde van de zaak volgens hierna vermelde basisschaal:

 • Waarde van 0 tot 10.000 euro: ereloon 15%
 • Waarde van 10.000 tot 100.000 euro: ereloon 10%
 • Waarde van 100.000 tot 500.000 euro: ereloon 7,5%
 • Waarde meer dan 500.000 euro: ereloon 5%

Is na aanmaning of onderhandeling reeds een volledig gunstig resultaat bekomen vooraleer de gerechtelijke procedure zelf wordt ingesteld, dan wordt het basistarief herleid tot 50%. Heeft de Advocaat de zaak zowel in eerste aanleg als in hoger beroep behandeld, dan bedraagt het ereloon voor het hoger beroep 50% van de basisschaal. Treedt de Advocaat enkel in hoger beroep op, dan is het ereloon gelijk aan het percentage van de basisschaal. Bij beëindiging van het mandaat in de loop van de procedure wordt het ereloon bepaald op basis van een percentage dat overeenstemt met de reeds geleverde prestaties in verhouding tot het totaal voor de aanleg, meer bepaald:

 • 12,5% in geval van onderbreking/stopzetting vóór de akte van rechtsingang;
 • 35% in geval van onderbreking/stopzetting na de akte van rechtsingang maar vóór de neerlegging der eerste besluiten;
 • 60% in geval van onderbreking/stopzetting na de neerlegging van de eerste besluiten;
 • 70% in geval van onderbreking/stopzetting na de neerlegging van de tweede besluiten en vóór de pleidooien;
 • 100 % in geval van onderbreking/stopzetting na de pleidooien.

Willen de partijen van deze regelingen afwijken, dan leggen zij dit schriftelijk vast.

15. Algemene kosten en specifieke uitgaven en kosten.

Bovenop de vergoeding voor de eigenlijke prestaties of erelonen, betaalt de Cliënt bovendien de algemene kosten en de uitgaven van het Advocatenkantoor voor rekening van de Cliënt:

a) algemene administratiekosten: dit zijn vaste kosten zonder specifieke betrekking op een bepaald dossier, maar nodig zijn voor de algemene werking van het kantoor, de uitoefening van het beroep, en de administratie van de dossiers zoals: beroepslokalen, huur en onroerende lasten, aansluitingen internet, elektriciteit, gas en water, verwarming, lonen en sociale lasten, onderhoudspersoneel, herstellingen, verzekeringen, ICT en computers, boeken, tijdschriften, documentatie, seminaries, congressen, studiedagen, beroepsbijdragen, kosten voor het voeren van de boekhouding, kantoorinrichting, opleiding stagiairs of medewerkers, representatie, beroepskledij, verzekering beroepsaansprakelijkheid; diverse taken; beroepsopleiding, recyclage, etc.
b) wisselende administratiekosten: dit zijn de kosten van administratie en secretariaat die aanwijsbaar betrekking hebben op en individueel kunnen toegewezen worden in een bepaalde zaak of dossier, zoals: telefoon, telex, telefax, portkosten en postzegels, drukwerk, papier, fardes, opbergmappen, gewone fotokopijen, briefwisseling, e-mailverkeer.
c) specifieke uitgaven en gerechtskosten: dit zijn de individualiseerbare uitgaven nodig voor een zaak of dossier, zoals gerechtskosten, gerechtsdeurwaarder, verplaatsingen, vertalingen, buitengewone telefoon-, telex- of faxverbindingen, buitengewone verzendingskosten; raadplegen databank, en buitengewone kosten fotokopijen, grote aantallen fotokopijen (0,25€ per kopie, exclusief BTW) of kleurkopie (0,35€ per kopie, exclusief BTW) kosten van afschriften, expedities, documenten, rolzettingen, registratierechten, expertisekosten, erelonen van derden, etc. Verplaatsingen worden aangerekend aan de prijs uitgegeven voor het openbaar vervoer, taxi, zoniet à rato van forfait 0,45 euro/km, exclusief BTW.
De algemene administratiekosten en de wisselende administratiekosten worden forfaitair aangerekend per dossiereenheid bovenop de vergoeding voor de prestaties of erelonen. Onder dossiereenheden wordt verstaan iedere behandeling door de Advocaat, zijn secretariaat of boekhouding, die schriftelijk. of elektronisch in een bepaald dossier is geregistreerd. Het aantal dossiereenheden wordt vastgesteld door de telling van het aantal geregistreerde pagina’s. Voor brieven, conclusies, nota’s, overschrijvingen, stortingen, projecten, teksten etc. wordt een forfait van 12 euro per dossiereenheid, BTW exclusief in rekening gesteld en voor e-mails een forfait van 6 euro per dossiereenheid, BTW exclusief.

De specifieke uitgaven en gerechtskosten worden in de afrekeningen aan de Cliënt afzonderlijk benoemd en verantwoord naar bedrag en oorzaak. Specifieke uitgaven aan derden en gerechtskosten worden doorgerekend aan de kostprijs.

16. Aanrekening van Vergoeding en Kosten.

De Advocaat rechtvaardigt en factureert alle erelonen en kosten aan de hand van een ereloon en onkostenafrekening. De BTW wordt afzonderlijk aangerekend. In de loop van de behandeling of vooraleer de zaak aan te vatten, of periodiek, kan de Advocaat voorschotten of gedeeltelijke afrekeningen in rekening stellen. De facturen zijn betaalbaar een maand na datum, tenzij anders overeengekomen. Reclamaties of protest van factuur moeten binnen de 14 dagen na ontvangst ervan geschieden bij aangetekende brief. Bij niet-betaling tegen vervaldatum, na aanmaning om te betalen, en bij gebreke aan terecht bevonden protest, loopt van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling vanaf de aanmaning op het openstaande bedrag of saldo, een nalatigheidsintrest, gelijk aan de wettelijke intrestvoet. Als de factuur gerechtelijk moet worden ingevorderd is een schadevergoeding verschuldigd van 10% op de nog verschuldigde sommen. De facturen zijn betaalbaar te Antwerpen, ten kantore. De rechtbanken van Antwerpen zijn bij betwisting bevoegd. In rekening gestelde erelonen en kosten kunnen door de Advocaat ingehouden worden op de tegoeden die door de Advocaat voor rekening van de Cliënt zijn ontvangen mits de Cliënt hiervan op de hoogte te stellen. Ingeval van niet betaling mag de Advocaat zijn prestaties opschorten, mits de Cliënt hiervan op de hoogte te stellen. De erelonen en kosten van derden, zoals gerechtsdeurwaarders, deskundigen, notarissen, worden in de regel rechtstreeks door deze derden aan de Cliënt gefactureerd. In de gevallen waar de BTW wetgeving het opmaken van een factuur niet verplicht stelt (zoals ten aanzien van particuliere Cliënten die handelen buiten iedere professionele activiteit) kan de Advocaat, wanneer dit wenselijk is, ervoor opteren om in de plaats van of voorafgaand aan een factuur een (provisioneel) betalingsverzoek of ereloonstaat aan de Cliënt richten. De voorgaande bepalingen i.v.m. de facturen opgemaakt door de Advocaat gelden naar analogie voor ieder dergelijk betalingsverzoek.

17. Rechtsbijstandsverzekering en Derde-betalers.

De Cliënt moet vooraleer een opdracht toe te vertrouwen, desgevallend samen met de behandelende Advocaat, verifiëren of hij beroep zal kunnen doen op een vorm van rechtsbijstandsverzekering of derdenbetalingsregeling, en zelf vooraf en tijdig aangifte van zijn schadegeval of dossier te doen. Kan de Cliënt voor zijn zaak beroep doen op een vorm van rechtsbijstand of derdenbetaling, dan belet dit de Advocaat niet de erelonen en onkosten aan de Cliënt in rekening te stellen en zal de Cliënt zelf in principe zijn aanspraken laten gelden bij de verzekeraar of derde betaler, tenzij de Advocaat heeft ingestemd met een andere regeling. De Cliënt blijft alleszins gehouden tot de erelonen en kosten of gedeelten daarvan die niet door de derdebetaler of rechtsbijstandsverzekeraar worden ten laste genomen of gedekt.

18. Juridische Tweedelijnsbijstand.

De Cliënt wordt geïnformeerd dat hij/zij ingeval van ontoereikende inkomsten beroep kan doen op de toewijzing van een Advocaat door het Bureau voor Juridische Bijstand (BJB), hetgeen toelaat de diensten van een Advocaat geheel of gedeeltelijk kosteloos te gebruiken Sommige Advocaten van het Advocatenkantoor nemen deel aan deze Juridische tweedelijnsbijstand, de zogenaamd ProDeo. De voorwaarden om daarvoor in aanmerking te komen kan de Cliënt nagaan op de Website van de Balie www.balieantwerpen.be.

19. Bemiddeling, verzoening en minnelijke oplossing.

De Advocaten informeren de Cliënt over de mogelijkheden tot bemiddeling en verzoening en over elke andere vorm van minnelijke oplossing van geschillen. Indien zij van mening zijn dat een minnelijke oplossing van een geschil kan overwogen worden, trachten zij die in de mate van het mogelijke te bevorderen.

20. Rechtsplegingsvergoeding-Verhaalbaarheid van de Erelonen-Gerechtskosten.

Vermits het voeren van een gerechtelijke procedure voor de in het ongelijk gestelde partij kan leiden tot een veroordeling om de volledige of gedeeltelijke gerechtskosten, waaronder de rechtsplegingsvergoedingen te betalen. De eventueel door de rechtbanken toegekende rechtsplegingsvergoedingen maken deel uit van de gerechtskosten, volgens de Wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van een Advocaat, en het KB van 26 oktober 2007 tot vaststelling van het tarief van de rechtsplegingsvergoeding. Op verzoek stelt de Advocaat het actueel rooster van de rechtsplegingsvergoedingen ter beschikking. De door de Advocaat voor de Cliënt gerecupereerde rechtsplegingsvergoeding kan als betaling worden aangerekend op de door de Cliënt aan het kantoor verschuldigde sommen.

21. Witwas.

Advocaten moeten op grond van de Europese Anti-Witwasrichtlijn en de Wet van 11 januari 1993 inzake Witwas en Financiering van het Terrorisme, klantenonderzoek te verrichten, waakzaam te zijn en melding te doen aan de bevoegde autoriteiten van transacties of vermoedens van witwas of financiering van terrorisme. Zij zijn verplicht Cliënten, opdrachtgevers en hun vertegenwoordigers te identificeren en sommige gegevens te bewaren. De Cliënt moet op eerste verzoek alle gevraagde vereiste identiteitsgegevens aan de hand van officiële documenten bezorgen, in voorkomend geval ook de gegevens van de mandatarissen en uiteindelijke begunstigden. De Cliënt verbindt zich ertoe om de Advocaat te informeren van iedere wijziging die zijn of haar status kan beïnvloeden en de door de Advocaat gevraagde informatie op eerste verzoek te bezorgen. Als de Cliënt weigert die informatie te verstrekken, zal de Advocaat de overeenkomst niet kunnen aangaan, of zal hij, indien hij reeds voorlopig is opgetreden, zijn tussenkomst dienen te beëindigen. De antiwitwaswetgeving verplicht de Advocaat in bepaalde omstandigheden om verdachte transacties, vermoedens van witwassen of van financiering van terrorisme waarin de Cliënt zou betrokken zijn, te melden aan de Stafhouder van zijn/haar balie. De Stafhouder van de Orde der Advocaten, zal die informatie vervolgens doorleiden aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking. Deze meldingsplicht geld in beginsel niet in het kader van een (potentieel) rechtsgeschil betreffende witwas, waar het beroepsgeheim primeert. Het is de Advocaat en de Stafhouder verboden om de Cliënt in te lichten dat zij informatie hebben meegedeeld of dat er een onderzoek aan de gang is. De Advocaat is niet aansprakelijk jegens de Cliënt voor de gevolgen van te goeder trouw gedane rapportering. De bijkomende kosten en honoraria die ontstaan voor de Advocaat ingevolge het nakomen van deze wettelijke verplichtingen, kunnen in rekening worden gesteld aan de Cliënt.

22.Archivering.

De Advocaat bewaart en archiveert na beëindiging het dossier voor een periode van vijf jaar. Originele documenten worden bij het einde van de opdracht in de regel aan de Cliënt terugbezorgd en dienen door de Cliënt zelf gearchiveerd of bewaard te worden. Bij het einde van de archiveringsperiode worden de bewaarde dossiers in de regel vernietigd.

23.Registratierechten en Griffierechten.

De Cliënt dient er rekening mee te houden dat de veroordeling tot betaling van een bedrag door een gerechtelijke beslissing, ook tot de betaling van registratierechten en van griffierechten kan leiden. In de regel worden de rolrechten na afloop van de zaak door de fiscus bij de veroordeelde partij geïnd.

24.Klachten en Informatie.

Voor klachten over de verrichte diensten en hun vergoeding, kan de Cliënt zich steeds wenden tot de Advocaat als volgt:

 • Via post op het kantooradres Schermersstraat 30 te 2000 ANTWERPEN
 • Via telefoon op nummer: +32(0)3369.36.80 of +32(0)3303.39.00
 • Via telefax op nummer +32(0)3369.36.81 of +32(0)3303.39.01
 • Via de Advocaat bevoegd voor de klachten en de informatie, Mr Natalie VAN DYCK, Schermersstraat 30 te 2000 ANTWEREN, nvd@castor-adocaten.be tel. +32(0)33693681

Cliënten die consument zijn kunnen een klacht formuleren bij de Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur (OCA) Staatsbladstraat 8 te 1000 BRUSSEL (www.ligeca.be tel. 02/307.72.20 of mail oca@ligeca.be), een daartoe opgerichte gekwalificeerde entiteit, bevoegd voor klachten die betrekking hebben op de dienstverlening van de Advocaat. Klachten worden bij voorkeur online ingediend aan de hand van het elektronisch klachtenformulier beschikbaar op http://oca.ligeca.be/nl/. Via deze link kunnen aanvullende gegevens van de OCA worden geraadpleegd

Klachten over schending van de beroepsregels kunnen ook ingediend bij de Stafhouder van de Balie te Antwerpen, Orde van Advocaten, Bolivarplaats 20/15 te 2000 ANTWERPEN, hetzij per e-mail aan info@balieantwerpen.be.

Geschillen over erelonen kunnen ook minnelijk worden opgelost via de aanvraag van een zogenaamd Taxatie-advies aan de Stafhouder van de Balie. Dit advies is niet bindend en kan ook door de rechtbank gevraagd worden in het raam van een gerechtelijke ereloonbetwisting.

25. Reglementen.

De Advocaat is onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en de reglementen van de Orde van Advocaten en de Balie te Antwerpen. De beroepsregels van de Advocaten en de gedragscodes die op hen van toepassing zijn, kunnen geraadpleegd worden op de volgende websites: www.balieantwerpen.be en www.advocaat.be of aldaar aangevraagd.

26.Toepasselijk Recht en Betwistingen.

Het Belgisch recht is van toepassing op de rechtsverhouding tussen de Cliënt en de Advocaat. De Nederlandstalige tekst van deze voorwaarden prevaleert desgevallend op een anderstalige bij betwisting. Kunnen de Cliënt en de Advocaat hun geschil niet in der minne oplossen, dan vragen zij voorafgaand aan enige procedure (tenzij in gevallen van onbetaalde facturen voor erelonen en kosten) bij voorkeur de zaak te doen oproepen voor een minnelijke schikking voor een rechtbank of voor een daartoe bevoegde instantie van de Orde van Advocaten. Ingeval van dagvaarding voor de rechtbank zijn de Rechtbanken van Antwerpen bevoegd. De Advocaat mag evenwel er de voorkeur aan geven de zaak voor de rechter van de woonplaats van de Cliënt te brengen.

Antwerpen, 1 januari 2023.

Uw situatie samen eens bespreken?

Een close-up van advocaat Natalie Van Dyck die aan een bureau zit met cliënten