Een close-up van advocaat Natalie Van Dyck die aan een bureau zit met cliënten

De Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 en de uitvoerende Belgische wetgeving nopen ons ertoe een bijzonder belang te hechten aan de verwerking van persoonsgegevens van natuurlijke personen.

Persoonsgegevens” zijn alle informatie over natuurlijke personen, die op hen betrekking hebben of die naar personen te herleiden zijn. De bescherming van deze gegevens is een grondrecht.

Verwerken” slaat op iedere activiteit die wordt ondernomen met die persoonsgegevens, zoals opnemen, verzamelen, opslaan, gebruiken, doorgeven, bewaren, verwijderen.

1. Verantwoordelijke voor verwerking.

Deze Privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door CASTOR ADVOCATEN, Groepering van Advocaten, KBO-nummer 0768.707.380, Schermersstraat 30 te 2000 ANTWERPEN

2. Welke Persoonsgegevens?

De persoonsgegevens de wij verwerken bekomen wij hetzij rechtstreeks van onze cliënten, hetzij uit openbare databanken of –bronnen, hetzij van derden, wederpartijen, instanties.
Dit zijn:

 • Identificatiegegevens, zoals voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit;
 • Contactgegevens zoals adres, verblijf- of woonplaats, telefoonnummers, e-mailadres, contactgeschiedenis;
 • Financiële gegevens zoals BTW nummer; ondernemingsnummer, bankrekeningnummer, bankgegevens;
 • Elektronische gegevens zoals IP-adres, browsertype, inlog- en locatiegegevens, navigatiegegevens, locatiegegevens;
 • Diverse bijzondere gegevens zoals lidmaatschappen, gezondheidsgegevens, strafrechtelijk verleden, profielgegevens en voorkeuren, surfgedrag- of internetactiviteitengegevens, gegevens van minderjarigen, gegevens over ras of afkomst, politieke, religieuze of levensbeschouwelijke opvatting, of overtuiging, lidmaatschappen, biometrische en genetische gegevens, gezondheidsgegevens, gegevens over seksuele aard of gerichtheid. Deze diverse bijzondere gegevens behandelen wij met bijzondere omzichtigheid.

3. Doel en grondslag.

De persoonsgegevens worden door CASTOR ADVOCATEN verwerkt

 • Om de overeenkomst of opdracht met de cliënt uit te voeren en zijn belangen te behartigen;
 • Om kennis, efficiëntie en ervaring op te doen en te verzamelen,
 • Om de prestaties te registreren en in rekening te stellen en het financieel beheer van het kantoor bij te houden;
 • Om efficiënt te communiceren met onze cliënten, tegenpartijen, andere dienstverleners, overheid, rechtbank, wetenschappen;
 • Om onze relaties te informeren en met hen te communiceren;
 • Om onze wettelijke verplichtingen en meldingsverplichtingen te kunnen naleven.
  Dit alles gebeurt op grond van de wettelijke en reglementaire verplichtingen, de uitvoering van onze overeenkomst met de Cliënt, en/of ons gerechtvaardigd belang.

4. Duur van de Verwerking.

CASTOR ADVOCATEN verwerkt en bewaart de persoonsgegevens gedurende de periode die nodig is overeenkomstig het doel van de verwerking. De gegevens worden verwijderd of vernietigd zodra wij deze voor het doeleinde niet meer nodig zijn of zodra iemand het recht op verwijdering van zijn persoonsgegevens heeft aangenoemd.

5. Doorgeven van Persoonsgegevens.

CASTOR ADVOCATEN deelt geen persoonsgegevens met derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van zijn opdracht, zoals de samenwerking met advocaten, tegenpartijen, gerechtelijke instanties, notarissen, administraties, ingeschakelde opdrachtnemers zoals gerechtsdeurwaarders, of ingevolge een wettelijke verplichting of gerechtelijk bevel. Met bedrijven die persoonsgegevens verwerken in opdracht, wordt een verwerkingsovereenkomst afgesloten, zoals met boekhouder, IT-leveranciers, sociale secretariaten, verzekeringsmaatschappijen, derdebetalers, personeel, aangestelden of medewerkers. Alleszins worden persoonsgegevens nooit doorgegeven met commercieel oogmerk, tenzij de betrokkene daarmee heeft ingestemd.

6. Rechten.

De personen wiens gegevens wij verwerken hebben recht op inzage, op verbetering en vervollediging, op wissing of verwijdering, op beperking, intrekking van de toestemming, op bezwaar, overdracht. U kan uw rechten uitoefenen via een schriftelijk verzoek met fotokopie van uw identiteitsbewijs aan:

Mr Nikolaas VAN STEENKISTE, CASTOR ADVOCATEN
Schermersstraat 30 te 2000 ANTWERPEN
info@castor-advocaten.be
Tel. 0032 (0)3 369.36.80.

De betrokkene heeft eveneens het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoritet:

Drukpersstraat 35, 1000 BRUSSEL
contact@apd-gba.be
Tel. 0032 (0)2 274.48.00.

En tenslotte kan de betrokkene zich altijd steeds tot de rechter wenden om een vordering tot vergoeding van schade aanhangig te maken.

7. Technische en Organisatorisch maatregelen.

CASTOR ADVOCATEN heeft de technische en organisatorische maatregelen genomen die nodig zijn om de persoonsgegevens te beschermen en te beveiligen tegen misbruik, tegen verlies of vervalsing, ongeoorloofde toegang of wijziging.

De advocaten en hun personeel zijn wettelijk gehouden door een plicht van beroepsgeheim. In verwerkingsovereenkomsten wordt gewaarborgd dat de Algemene Gegevensbescherming nageleefd wordt.

Antwerpen, 1 juni 2023.

Uw situatie samen eens bespreken?

Een close-up van advocaat Natalie Van Dyck die aan een bureau zit met cliënten